Odťah osobných automobilov

Odťah osobných automobilov

Naša odťa­hovka ponúka ako jednu z hlav­ných čin­ností odťah osob­ných voz­diel do 6 ton. Odťa­hová služba Hels Vám vie vždy zaru­čiť, že Vám bude poskyt­nutá adek­vátna pomoc v núdzi na ces­tách. Môžete sa na nás kedy­koľ­vek obrá­tiť so žia­dos­ťou o pomoc na ceste,

Na tele­fón­nom čísle 0910 942 294 nájdu naši kli­enti rie­še­nie z často­krát neprí­jem­nej uda­losti. Odťa­hovka Michalovce dis­po­nuje širo­kou šká­lou odťa­ho­vej tech­niky. Vždy sa sna­žíme adek­vátne k situ­ácii posie­lať odťa­hové vozidlo, aby sme po šetr­nej a eko­no­mic­kej stránke vyho­veli kli­en­tovi, moto­ris­tovi. Sme par­tneri pois­ťovní a doká­žeme zabez­pe­čiť asis­tenčné služby aj zdarma (najmä v prí­pade nehody)

Naše odťa­hové vozidlá sú vyba­vené GPS zaria­de­niami a rádi­os­ta­ni­cami, čím vieme z dis­pe­čingu ope­ra­tívne rie­šiť zapek­lité situ­ácie v čo najk­rat­šom mož­nom časo­vom hori­zonte. Naša odťa­hová služba NON STOP má svoje stre­diská v Michalovciach, Sečovciach, Sobrancoch a Stražskom , takže odťa­hovka je pri­pra­vená slú­žiť moto­ris­tom nepretr­žite 24 hodín NON STOP.