Vyslobodzovanie vozidiel

Vyslobodzovanie vozidiel

Odťa­hová služba Hels sa snaží v čo najk­rat­šom mož­nom čase pomôcť moto­ris­tom v núdzi.

Predstavte si, že Vás vyhodia z cesty a skončíte mimo jazdných plôch , nedajbože zlomená náprava alebo niečo horšie. V každom prípade sa obráťte na nás so svojím problémom vyslobodzovanie vozidiel, aut … z bežne neprístupného terénu to je naše know how.

Často nás postretnú na ces­tách neprí­jemné situ­ácie v podobe porúch na vozidle, alebo doprav­nej nehody. Náš team je pre tieto situ­ácie vyško­lený a pri­pra­vený rie­šiť ich čo v najk­rat­šej mož­nej dobe. Môžete sa na nás obrá­tiť na tele­fón­nom čísle 0910 942 294 kde nájdu naši kli­enti rie­še­nie z často­krát neprí­jem­nej úda­losti.

Dis­po­nu­jeme širo­kou šká­lou odťa­ho­vej tech­niky. Vždy sa sna­žíme adek­vátne k situ­ácii posie­lať odťa­hové vozidlo, aby sme po šetr­nej a eko­no­mic­kej stránke vyho­veli kli­en­tovi, motoristovi.Snažíme sa držať krok s dobou a inves­tu­jeme do moder­ni­zá­cie vozo­vého parku, ako aj na cer­ti­fi­ko­vané príp­ravky potrebné k pro­fe­si­onál­nemu výkonu našej čin­nosti.

Naše odťa­hové vozidlá sú vyba­vené GPS zaria­de­niami a rádi­os­ta­ni­cami, čím vieme z dis­pe­čingu ope­ra­tívne rie­šiť zapek­lité situ­ácie v čo najk­rat­šom mož­nom časo­vom hori­zonte. Naša odťa­hová služba NON STOP má svoje stre­diská v Michalovciach, Sečovciach, Sobrancoch a Stražskom , takže odťa­hovka je pri­pra­vená slú­žiť moto­ris­tom nepretr­žite 24 hodín NON STOP.