Odťahová a Asistenčná služba Michalovce, Sobrance, Sečovce

Home / Odťahová a Asistenčná služba Michalovce, Sobrance, Sečovce

HELS, s.r.o. – odťahová a asistenčná služba

Cie­ľom našej spoločnosti Hels s.r.o. , je v čo najk­rat­šom mož­nom čase pomôcť moto­ris­tom v núdzi teda Vám.

Často nás postretnú na ces­tách nekonvečné a skrušujúce situ­ácie v podobe porúch na vozidle, alebo doprav­nej nehody. Náš team je pre tieto situ­ácie vyško­lený a pri­pra­vený rie­šiť ich čo v najk­rat­šej mož­nej dobe.

Dis­po­nu­jeme širo­kou šká­lou odťa­ho­vej
tech­niky. Vždy sa sna­žíme adek­vátne k situ­ácii posie­lať odťa­hové vozidlo, aby sme po šetr­nej a eko­no­mic­kej stránke vyho­veli kli­en­tovi, moto­ris­tovi.

Oblasť pôsobenia je v Michalovciach, Sečovciach, Sobranciach a Stražskom …sme pri­pra­vení slú­žiť moto­ris­tom nepretr­žite 24 hodín denne NON STOP.

Majiteľ: Dušan Heligman

AUTOODTAHOVA SLUZBA MICHALOVCE